Evreinov=V — (+0800.34c1g7)

You have not voted yet.
Please wait…

Evreinov=V 1-0
3.p Shakhmaty v SSSR 1967 Click to open.

Номер этюда: 41319

Добавить комментарий