Gromov=M Pervakov=O — (+3100.42e5g8)

You have not voted yet.
Please wait…

Gromov=M Pervakov=O 1-0
1.p Shakhmatnaya Kompozitsia 2022 Click to open.

Номер этюда: 90902

Добавить комментарий