Umnov=G — (+0430.20e3b1)

You have not voted yet.
Please wait…

Umnov=G 1-0
1.p Shakhmaty v SSSR 1985 Click to open.

Номер этюда: 35611

Добавить комментарий