Рейтинги

Звания присваиваются композиторам за этюды, попавшие в Альбомы ФИДЕ. Один этюд = 1.67 балла, одна задача = 1 балл. Норма гроссмейстера GM — 70 баллов (42 этюда), международного мастера IM — 25 баллов (15 этюдов), мастера ФИДЕ FM — 12 баллов (8 этюдов). Обозначения: + умерли, * композитор получил много баллов за задачи, ** звание присвоено по просьбе страны.

Didukh=S, Gurgenidze=D, Nielsen=S, Pervakov=O, Visokosov=A
Afek=Y, Bazlov=Y, Becker=R, Dobrescu=E, Gurgenidze=D, Kralin=N, Minski=M, Pervakov=O, Rusinek=J, Ryabinin=N, Salai=L *, Sochnev=A
Bron=V, Fritz=J, Gulyaev=A *, Kasparyan=G, Korolkov=V, Krikheli=I *, Mandler=A **, Nadareishvili=G, Nestorescu=V, Pachman=V *, Pogosyants=E
Arestov=P, Costeff=G, Hlinka=M, Hoch=Y, Katsnelson=L, Nielsen=S, Osintsev=S, Perkonoja=P, Tarasiuk=V, Tkachenko=SN, Visokosov=A
Akobia=I, Benko=P, Bondarenko=F, Chekhover=V, Farago=P **, Gorgiev=T, Herbstmann=A, Hildebrand=A, Lommer=H *, Kalandadze=V, Kazantsev=A, Kovalenko=V, Kuznetsov=AG, Kuznetsov=AP, Mitrofanov=L, Moravec=J **, Neidze=V, Richter=F **, Wotawa=A, Yakimchik=V **
Avni=A, Eilazyan=E, Jasik=A, Krug=P, Lewandowski=A, Maksimovskikh=A, Micu=N, Mikitovics=J, Olimpiev=B, Ostmoe=G, Rusz=A, Skripnik=A, Slepyan=G, Sumbatyan=K, Tkachenko=SI, Van der Heijden=H, Yarmonov=I
Aloni=H, Dolgov=V, Evreinov=V, Kivi=V, Manvelyan=A, Marwitz=J, Matous=M, Razumenko=V, Rezvov=N, Tavariani=R, Umnov=G
Aliev=I, Amann=G, Anufriev=V, Bondar=I, Croitor=M, Elkies=N, Hornecker=S, Katsnelson=V, Kozirev=V, Mansarliisky=N, Miljanic=M, Neishtadt=V, Nunn=J, Pallier=A, Polasek=J, Samilo=V, Topko=L, Ulrichsen=J, Vlasenko=V, Vlasak=E
Afanasiev=G, Amiryan=G, Asaba=E, Belokon=S, Bent=C, Birnov=Z, Dvizov=E, Joitsa=P, Kakovin=A, Kalinin=A, Kalyagin=V, Kotov=A, Motor=A, Richter=R, Sidorov=B, Smyslov=V, Vandiest=J, Vinichenko=V, Zakharov=S, Zinar=M
Campioli=M, Djurasevic=B, Garcia=M, Gasparyan=A, Gatti=D, Gonzalez=L, Gromov=M, Hlebec=D, Kalashnikov=V, Keith=D, Kekely=L, Kiryakov=P, Kopilov=E, Kuzmichev=V, Melnichenko=E, Pasman=M, Popov=A, Sprenger=J, Stavrietsky=A, Timman=J, Zhukov=A
De Villeneuve Esclapon=J, Grigoriev=N, Gurvich=A, Kaminer=S, Kubbel=L, Liburkin=M, Mattison=H, Platov=V, Prokes=L, Prokop=F, Reti=R, Rinck=H, Sehwers=J, Selezniev=A, Simkhovich=F, Somov-Nasimovich=E, Troitzky=A, Zakhodyakin=G, Zalkind=L